" ."".$lang["dscp"].":" ."" .""; // dscp class echo "" ."".$lang["dscpclass"].":" ."" .""; ?>